Zarząd

  • Zgromadzenie Wspólników
    Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą spółki,podejmuje w formie uchwał najważniejsze decyzje. Gmina Kępice reprezentowana przez Burmistrza Kępic posiada wszystkie udziały.
  • Rada Nadzorcza
    Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad pracami prowadzonymi przez Zarząd spółki- jest jej organem kontrolnym.
  • Zarząd
    Adam Gonciarz – Prezes Zarządu