,,Wykonanie przyłączy budynków mieszkalnych do sieci zasilanej z kotłowni osiedlowej,,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o. ul. T. Bielaka 8,77-230 Kępice zakończyło zadanie konkursowe na rok 2014 pt. ,, Czyste Powietrze Pomorza,, ogłoszone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. PGK Kępice wykonało zadanie pod nazwą ,,Wykonanie przyłączy budynków mieszkalnych do sieci cieplnej zasilanej z kotłowni osiedlowej,, koszt zadania 75355 zł dotacja do w/w zadania uzyskana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku to kwota w wysokości  13786 zł.

W ramach konkursu spółka przeprowadziła spotkania z mieszkańcami Kępic, zaprosiła do zwiedzania kotłowni grupę dzieci z przedszkola oraz zorganizowała konkurs w szkole Podstawowej w Kępicach na temat ,,Likwidacji źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z wykonaniem przyłączy do sieci cieplnej zasilanej z kotłowni opalanej biomasą i tego efekty”.

Celem kampanii edukacyjnej było poinformowanie mieszkańców naszego miasta o korzyściach środowiskowych i zdrowotnych uzyskanych w wyniku likwidacji 13 lokalnych kotłowni i podłączeniu budynków do kotłowni uzyskującej energię cieplną ze spalania zrębki. W wyniku przeprowadzonych inwestycji nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza o :

1.  Pyły ogólne Mg//rok             – 3,940

2.  Dwutlenek siarki Mg/rok      – 1,891

3.  Tlenek azotu Mg/rok            – 0,197

4. Tlenek węgla Mg/rok             – 8,865

5.  Dwutlenek węgla Mg/rok  – 378,062