Tryb postępowania

Tryb postępowania w celu przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w przypadku budowy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

 

1. KLIENT – składa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o zlecenie na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Niezbędnym załącznikiem do zlecenia na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką S+U wraz z wyrysem i wypisem z rejestru gruntów, z zaznaczoną drogą dojazdową i lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego.
Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w biurze, lub przesłany pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8; 77-230 Kępice.
2. KLIENT – otrzymuje od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. opracowane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. opracowuje warunki techniczne na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia zlecenia i kompletu dokumentów.
3. KLIENT – wybiera uprawnionego projektanta, który opracowuje projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
4. KLIENT – składa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. wniosek z 2 egz. projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego celem uzgodnienia. Projekty należy złożyć wraz z:

 • aktualnymi warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. wraz z załącznikiem mapowym
 •  dokumentem własności terenu lub oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • uzgodnieniami ze wszystkimi właścicielami działek, po których będzie przebiegało przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne,
 • zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne,
 • kserokopią uprawnień projektanta,
 • kserokopią o przynależności projektanta do OIIB,
 • inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym.

Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w biurze, lub przesłany pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8; 77-230 Kępice.
5. PGK KĘPICE SP. Z O.O. – uzgadniają pod względem technicznym projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. opracowuje warunki techniczne na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia zlecenia i kompletu dokumentów.
6. KLIENT – otrzymuje od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o.. uzgodnienie wraz z 1 egz. projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Klient może odebrać uzgodnienie wraz z projektem osobiście w biurze, lub może zostać przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta.
7. KLIENT – zgłasza w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. gotowość realizacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
8. KLIENT – zleca wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
9. KLIENT – telefonicznie kontaktuje się z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o w celu uzgodnienia terminu kontroli technicznej nad przyłączem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym przed jego zasypaniem.
10. PGK KĘPICE SP. Z O.O.– wykonują odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
11. KLIENT odbiera jeden egzemplarz protokołu zdawczo – odbiorczego po dostarczeniu do Biura Obsługi Klienta map geodezyjnych z naniesionym przyłączem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym.
12. KLIENT – podpisuje w Biurze PG Kępice umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:

Spółki prawa handlowego:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • aktualny KRS,
 • jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • numer(y) PESEL,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.

Osoby fizyczne:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • numer(y) PESEL, NIP,
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.