Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w związku z wejściem w życie  z dniem 12.12.2017 roku ustawy z dnia 27.10.2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, informuje, iż podjęte uchwały odnośnie taryf na wodę i ścieki nr XXXII//279/2017 i XXXI/280/2017 na rok 2018 zgodnie z art.9 ust. 1 wspomnianej wyżej noweli nie wchodzą w życie. Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy.